Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στα Ψαχνά της Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις με αντικείμενο τη συμμετοχή στα πλαίσια του έργου με τίτλο « i-THERM» κωδ. 680599 / HORIZON 2020, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου ΙΔ, 6μηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου (31-03-2019), συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα,
ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Εξωτερικός Συνεργάτης, ΤΕΙ Στ. Ελλάδας, Ψαχνά Ευβοίας
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ / ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
– Πτυχιούχος Χημικός ή Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Επιστήμης Υλικών ή
αντίστοιχη, συναφή ειδικότητα με το αντικείμενο εργασίας
– Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου συναφούς αντικειμένου
– Γνώση της αγγλικής γλώσσας

1 Εξωτερικός Συνεργάτης, ΤΕΙ Στ. Ελλάδας, Ψαχνά Ευβοίας
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ / ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
– Πτυχιούχος Μαθηματικός
– Υποψήφιος μεταπτυχιακού τίτλου συναφούς αντικειμένου
-Γνώση της αγγλικής γλώσσαςΥποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο την Πρόταση (Παράρτημα) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), Πρωτόκολλο της Γραμματείας, Τ.Κ. 344 00, Ψαχνά Ευβοίας, με την ένδειξη:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη μίας (1) Σύμβασης Ανάθεσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στα πλαίσια του έργου «i-THERM”, με κωδικό 680599 / HORIZON 2020 (αρ. πρωτ. πρόσκλησης 221/13-2-2018). Πληροφορίες στα τηλ.: 22280 99526 και 22280 99502, φαξ: 22280 23766. Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 01-03-2018, (ώρα 14.00μ.μ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου