Την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου στις 12:00 π.μ. συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.
Η 8η συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

- Ανακοινώσεις Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Γεώργιου Ψυχογιού. 
- Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΔΡΑΣ
Θέμα 1ο Μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της επόμενης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, οποτεδήποτε αυτή ήθελε οριστεί, από τη Λαμία στο Δήμο Κύμης - Αλιβερίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Θέμα 2ο Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 195/18-6-2018 (ΑΔΑ : ΩΡΡ87ΛΗ-ΗΝ0) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με θέμα 'Έγκριση δύο (2) θέσεων πρακτικής άσκησης των μαθητών του ΕΠΑ. Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για την Π. Ε. Εύβοιας και είκοσι οκτώ (28) θέσεων πρακτικής άσκησης για μαθητές του του ΕΠΑ. Λ. - Μεταλυκειακό έτος - τάξη Μαθητείας για όλες τις Π. Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας' αναφορικά με ειδικότητα μαθητείας στην Π. Ε. Φθιώτιδας.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΣΕ
Θέμα 3ο Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.


ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Θέμα 4ο Εκλογή ή αντικατάσταση μέλους στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (Ε.Ν.Π.Ε.), για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, βάσει του άρθρου 11 του Π.Δ. 74/2011 «Ένωση Περιφερειών Ελλάδος» (ΦΕΚ Α’ 181/22-8-2011). 
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας: κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης.

Θέμα 5ο Ορισμός ενός (1) Περιφερειακού Συμβούλου, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη Συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου Κουρέων – Κομμωτών και Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ Α ́160).
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Θέμα 6ο Έγκριση της 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2018 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 06).
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 7ο Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2018.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 8ο Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2018 (τροπ. 05).
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 9ο Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Λεωφόρου Γεωργίου Παπανδρέου του Δήμου
Χαλκιδέων.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 10ο «Πρόταση ένταξης νέου έργου αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στην ΣΑΕΠ866 που αφορά στην ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΔΕ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 26/6/2018».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 11ο Έγκριση πρότασης τροποποίησης ΣΑ ΕΠ066, ΕΠ766 και ΜΠ066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2018.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 12ο Πρόταση έγκρισης υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΛΥΦΑΣ» Π.Ε Φθιώτιδας σε μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 13ο Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2018ΕΠ06600017 και τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2018.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 14ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600002 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 15ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600004 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΩΠΑΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 16ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600010 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019)» της ΣΑΕΠ 566.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 17ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 18ο Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600011 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 19ο Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 20ο Τροποποίηση της ΣΑΕΠ566 με ένταξη νέου έργου με τίτλο “Λειτουργία Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς”.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.


Θέμα 21ο Τροποποίηση της ΣΑΕΠ566 με ένταξη νέου έργου με τίτλο "Πρόγραμμα περισυλλογής, διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα".
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 22ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ΟΛΝΕ, για το έργο: «Γ' ΦΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 23ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου «Αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα στο Μυκηναϊκό οικισμό Κατρούλι, Δεσφίνας», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Παιδείας: κ. Κωνσταντίνος Βαρδακώστας.

Θέμα 24ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο: «Υπηρεσίες συμβούλου για την συμπλήρωση φακέλου & υλοποίηση ενεργειών για την υποβολή πρότασης ένταξης της περιοχής Παρνασσού στο παγκόσμιο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO”.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 25ο Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΝΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις ανάπτυξης της Μελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού» Δράση Ι: παρακολούθησης των μελιτοεκκρίσεων και μελισσοκομείων - δεικτών, εκπαίδευση- ενημέρωση μελισσοκόμων» , εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ".
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 26ο Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις ανάπτυξης της Μελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού» Δράση ΙΙ : καταγραφή, μελέτη και παρακολούθηση της βλάστησης-χλωρίδας και των κλιματικών και βιοκλιματικών δεδομένων, συγκέντρωση και επεξεργασία δειγμάτων» , εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 27ο Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ  ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις ανάπτυξης της Μελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού» Δράση III: «Ταυτοποίηση μελιού Ν. Ευρυτανίας- Ανάδειξη της ποιότητας και των βιολογικών του δράσεων» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 28ο Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο « ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» , εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 29ο Έγκριση τροποποίησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου :'ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΜΥΚΗΝΑΙΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΓΛΑ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ'.
 Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 30ο Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του φορέα με την επωνυμία «HOPE GENESIS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για υλοποίηση του έργου «Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκες, μόνιμες κάτοικοι ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας" Εισηγητής Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, Περιφερειακού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας.

Θέμα 31ο Έγκριση προς υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Τανάγρας για τη συγκρότηση "ΦOPEA ΣTPATHΓIKHΣ" του OOΣΠ/OXE ΛAΠ AΣΩΠOY (Συνέχεια της απόφασης ΠΣ 264/2018).
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας: κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Θέμα 32ο Καταβολή έκτακτης εισφοράς στον « Οργανισμό Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 33ο Έγκριση σκοπιμότητας για την Κάλυψη δαπάνης συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- Π.Ε. Φθιώτιδας σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2018.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 34ο 7Η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, της Περιφέρειας Στερεάς ΕλλάδαςΕισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας: κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης.

Θέμα 35ο Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας: κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου