Πρόσκληση


Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ σας καλεί σε ΕΣΠΕΡΙΔΑ που διοργανώνει με θέμα :
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Το νομοθετικό καθεστώς του ελληνικού επιχειρείν
Μετά τις αλλαγές στις Α.Ε. &  Ε.Π.Ε.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  7  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  5-9 μμ. (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ - 2ος ΟΡΟΦΟΣ)


ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  :  Μορφές Επιχειρήσεων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής της «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.» και επιστημονικός συνεργάτης του Τaxheaven
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ : Η νέα νομοθεσία για της ανώνυμες εταιρίες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής της «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.» και επιστημονικός συνεργάτης του Τaxheaven

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Νένα Διονυσοπούλου, Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ειδικευθείσα στο Φορολογικό και Εταιρικό Δίκαιο, επιστημονικός συνεργάτης του Taxheaven


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ :
Βασίλης Βαρελάς,
Υπεύθυνος Συντονισμού ΓΕΜΗ και Επιχειρήσεων Επιμελητηρίου Εύβοιας
ΦοροτεχνικόςΠρόγραμμα Εργασιών


5.00 - 5.10 μ.μ. Χαιρετισμοί

5.10 – 6.10 μ.μ.
ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  :  Μορφές Επιχειρήσεων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής της «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.» και επιστημονικός συνεργάτης του Τaxheaven

·        Επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής επιχείρησης
·        Τροποποιήσεις στη νομοθεσία των εταιριών περιορισμένης ευθύνης
·        Αμοιβές μελών Δ.Σ. ΑΕ  Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση
·        Αμοιβές Διαχειριστών Ε.Π.Ε.  – Ι.Κ.Ε.  φορολογική και Ασφαλιστική αντιμετώπιση
·        Αμοιβές Διαχειριστών Ο.Ε.-Ε.Ε.  φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση.
6.10 – 9.00 μ.μ.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ : Η νέα νομοθεσία για της ανώνυμες εταιρίες

6.10 – 7.10 μ.μ. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής της «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.» και επιστημονικός συνεργάτης του Τaxheaven

·         Γενική παρουσίαση του Ν 4548/2018
·         Κατηγοριοποίηση ΑΕ ανάλογα με το μέγεθος
·         Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και υπογραφή αυτών
·         Ελάχιστο κεφάλαιο, έλεγχος επάρκειας ιδίων κεφαλαίων
·         Εύρος αξίας μετοχών
·         Κανόνες διανομής κερδών και μείωσης κεφαλαίου
·         Αποτίμηση εισφορών σε είδος
·         Καταβολή και πιστοποίηση κεφαλαίου, μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων ενεργητικού
·         Δημοσιότητα
Συζήτηση – Ερωτήσεις

7.10 – 7.20 μ.μ. διάλειμμα

7.20 – 9.00 μ.μ. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Νένα Διονυσοπούλου, Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ειδικευθείσα στο Φορολογικό και Εταιρικό Δίκαιο, επιστημονικός συνεργάτης του Taxheaven

·         Ονομαστικοποίηση μετοχών, μεταβίβαση μετοχών  και μητρώο πραγματικών δικαιούχων
·         Διοικητικό Συμβούλιο (προϋποθέσεις και τρόπος εκλογής, αναπληρωματικά μέλη, συνυπευθυνότητα, διάρκεια θητείας, πράξεις ανταγωνισμού και συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα, αμοιβές , Μονομελές ΔΣ)
·         Γενική Συνέλευση (αρμοδιότητες, δικαίωμα ατομικής πληροφόρησης, δικαίωμα συμμετοχής, πρόσκληση, τρόπος και τόπος διενέργειας συνεδριάσεων, απαρτία και πλειοψηφία, πρακτικά συνεδριάσεων, δικαιώματα μειοψηφίας)
·         Λύση και Εκκαθάριση
·         Δωσιδικία, ακυρότητες, ειδικές προθεσμίες και διαχρονικό δίκαιο
·         Ποινικές διατάξεις
Συζήτηση – Ερωτήσεις

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Βασίλης Βαρελάς, Υπεύθυνος Συντονισμού ΓΕΜΗ και Επιχειρήσεων Επιμελητηρίου Εύβοιας / Φοροτεχνικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου