ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΈΩΝ :ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚHΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

  1.                                                                        
«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
   
   Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 30η του μηνός Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

1. Έγκριση Πρακτικού Νο3 (Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων- Κατακύρωση) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση υπηρεσιών για υφιστάμενες βλάβες σε οχήματα-μηχανήματα> για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 69.500,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

2. Παροχή εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (14 υποθέσεις).
3. Περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς κατόπιν αιτήματος του κ. Ιωάννη Τσούλου».


                                                                                                            Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                                                                                                           ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΡΑΤΣΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου