Προσωρινή σύνταξη: Μόνο 4 στους 10 γνωρίζουν ότι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση .

Προσωρινή σύνταξη: Μόνο 4 στους 10 γνωρίζουν ότι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση - Τι πρέπει να γνωρίζετε
Προσωρινή σύνταξη: Ίση με το 80% της οριστικής θα πρέπει να είναι η προσωρινή σύνταξη για όσους κάνουν ηλεκτρονικά την αίτηση στον ΕΦΚΑ, ενώ οι ασφαλισμένοι πρέπει να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα γράφουν τα χρόνια ασφάλισης και το μέσο όρο του μισθού τους.
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας μόλις 4 στους 10 υποψήφιους συνταξιούχους που υποβάλουν αίτηση λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη.
Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν ασφαλισμένοι που περιμένουν έως και 1,5 χρόνο για να λάβουν προσωρινή, ενώ αρκετοί δεν γνωρίζουν καν ότι πρέπει να υποβάλουν αίτηση για τη λήψη έστω και της προσωρινής σύνταξης.
Ειδικότερα τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι ασφαλισμένοι είναι τα εξής :
1- Δικαιούχοι της προσωρινής σύνταξης είναι οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν στον ΕΦΚΑ αίτηση συνταξιοδότησης ηλεκτρονικά
2- Το δικαίωμα στην προσωρινή σύνταξη αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα και λήγει στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο εκδίδεται η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.
3- Εκτός από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης σε όλα τα πεδία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό της σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ειδικά ως προς την ακρίβεια του χρόνου ασφάλισης και των αποδοχών ή του εισοδήματος που δηλώνουν στην αίτηση συνταξιοδότησης, καθώς και ότι πληρούν τόσο τις προϋποθέσεις χορήγησης της προσωρινής σύνταξης του άρθρου αυτού όσο και τις προϋποθέσεις χορήγησης της οριστικής σύνταξης.
4-Οι ασφαλισμένοι με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης επιπλέον οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά τα Ταμεία στα οποία ασφαλίστηκαν διαδοχικά, το χρόνο ασφάλισης ανά ενταχθένΤαμείο και συνολικά τις αντίστοιχες αποδοχές/εισόδημα, τον τυχόν χρόνο παράλληλης ασφάλισής τους, καθώς και το Ταμείο στο οποίο έχουν τυχόν οφειλές και το αντίστοιχο ποσό.
5- Όταν για τη συνταξιοδότηση είναι απαραίτητος ο έλεγχος της καταβολής των εισφορών (περιπτώσεις αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών), επιπλέον, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να καταθέσουν υπηρεσιακό σημείωμα του αρμόδιου Τμήματος εισφορών σχετικά με τις τυχόν οφειλόμενες εισφορές κατά το μήνα κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης.
6-Τόσο η έγκριση όσο και η απόρριψη του αιτήματος για τη χορήγηση της προσωρινής σύνταξης γίνεται πάντοτε με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου (Διευθυντή), μη υποκείμενη σε προσφυγή.
7-Η προθεσμία για την έκδοση της διοικητικής πράξης είναι δύο μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών ή και από την ημερομηνία οριστικοποίησης της κρίσης των υγειονομικών επιτροπών, αν η χορήγηση της σύνταξης συναρτάται με την εκτίμηση του βαθμού αναπηρίας του ασφαλισμένου, εάν έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της δευτεροβάθμιας επιτροπής (ΒΥΕ), από την ημερομηνία οριστικοποίησης της γνωμάτευσης αυτής. Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και στις περιπτώσεις όπου για τη συνταξιοδότηση λαμβάνεται υπόψη χρόνος διαδοχικής ασφάλισης στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς.
8- Εάν, τελικά, μετά τον έλεγχο όλου του συνταξιοδοτικού φακέλου που έχει σχηματιστεί μαζί με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν προς έκδοση της απόφασης χορήγησης οριστικής σύνταξης διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στην υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου είναι ανακριβή, με συνέπεια να έχει χορηγηθεί αχρεωστήτως η προσωρινή σύνταξη, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων αναζητούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών.
9-Προσωρινή σύνταξη, λόγω γήρατος: Υπολογίζεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης, όπως διαμορφώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016. Στην περίπτωση χορήγησης μειωμένης σύνταξης, λόγω γήρατος, το ποσό μειώνεται αντίστοιχα προς το ποσοστό μείωσης που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για κάθε μήνα που υπολείπεται της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης.
10-Προσωρινή σύνταξη, λόγω αναπηρίας: Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης, λόγω αναπηρίας, δικαιούνται προσωρινή σύνταξη, η οποία διαμορφώνεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης που υπολογίζεται. Για την εθνική σύνταξη των συνταξιούχων που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, λόγω αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99%, χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης ή με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως και 66,99%, οπότε χορηγείται το 50% της εθνικής σύνταξης.Όσον αφορά τους συνταξιοδοτούμενους με τις διατάξεις του Ν. 612/1977 (ΦΕΚ Α΄164) είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά, επειδή θεωρούνται συνταξιούχοι, λόγω γήρατος και όχι λόγω αναπηρίας, το ποσοστό αναπηρίας τους δεν επηρεάζει το ποσό της προσωρινής σύνταξης, όπως, άλλωστε, συμβαίνει και με τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής σύνταξης στις περιπτώσεις αυτές.
11- Προσωρινή σύνταξη, λόγω θανάτου: Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, η προσωρινή σύνταξη ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί του ποσού που διαμορφώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 και χορηγείται στους δικαιοδόχους, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4387/2016, δηλαδή υπολογίζεται στο 50% του ποσού που χορηγείται ως οριστική σύνταξη, λόγω θανάτου.
12-Για τις συντάξεις, λόγω αναπηρίας, που καταβάλλονταν στους θανόντες συνταξιούχους μειωμένες, λόγω ποσοστού αναπηρίας, το χορηγούμενο ποσό θα είναι μειωμένο σε αντίστοιχο ποσοστό, ενώ, στην περίπτωση που καταβαλλόταν πλήρες ποσό, παρά την ύπαρξη χαμηλότερης βαθμίδας αναπηρίας, το ποσό που θα χορηγείται στα μέλη οικογένειας θα είναι πλήρες, για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους δικαιούχους που υποβάλλουν έντυπη αίτηση συνταξιοδότησης.
13-Το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον ασφαλισμένο συμψηφίζεται με το ποσό της σύνταξης που καθορίζεται στην οριστική απόφαση απονομής της σύνταξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου