«Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

    Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 18η του μηνός Μαρτίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
1.  Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: <Αντλιοστάσια Ακαθάρτων και Αγωγοί Μεταφοράς προς ΕΕΛ>.

                                                Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                                                                                                                                                                             Διαμαντής Καρκαντελίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου