Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Στερεάς Ελλάδας«Επιμόρφωση για την εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση»
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως κεντρικός οργανωτικός φορέας της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών υλοποιεί τη Δράση 1 «Επιμόρφωση για την εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση», στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5004204.
Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6308/Ε3/16-01-2019 Απόφαση του ΥΠΠΕΘ, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) ορίζονται ως οι επιμορφωτές υπεύθυνοι για την υλοποίηση της επιμόρφωσης όλων των Στελεχών στην Περιγραφική Αξιολόγηση.
Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Στερεάς Ελλάδας σχεδιάζεται να υλοποιήσει την 1η φάση της επιμόρφωσης από 20 Μαρτίου έως 28 Μαρτίου 2019.

Για την αρτιότερη προετοιμασία και την υλοποίηση των παραπάνω επιμορφωτικών συναντήσεων είναι αναγκαίο όλα τα στελέχη/εκπαιδευτικοί που θα επιμορφωθούν να μεριμνήσουν άμεσα για τα παρακάτω:
Για να παραλάβουν τη Βεβαίωση παρακολούθησης ως επιμορφούμενοι, σύμφωνα με τον Νόμο Ν. 4314/2014 όπως τροποποιήθηκε με την προσθήκη του άρθρ.54 Α (Ν.4403/2016), θα πρέπει να συμπληρώσουν τα Απογραφικά Δελτία Εισόδου και Εξόδου, σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του ΙΕΠ .
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να προβείτε σε ΕΓΓΡΑΦΗ στον ιστότοπο του ΙΕΠ: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/index.php
για να αποκτήσετε έγκαιρα κωδικούς πρόσβασης.

Αναλυτική ενημέρωση από το ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου