Εκλογές 2019: Τι ισχύει για τις εφορευτικές επιτροπές, ο διορισμός και η στελέχωση

photo: Eurokinissi
Την εγκύκλιο για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών 2019 της 7ης Ιουλίου εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών ενώ καθορίζεται το πως θα διοριστούν και πως θα στελεχωθούν οι εφορευτικές επιτροπές
Σύμφωνα με την εγκύκλιο που αναλύει και δίνει κατευθήσεις για όλη την διαδικασία που θα πρέπει να τηρηθεί στις Βουλευτικές Εκλογές 2019 καθορίζεται ότι η ψηφοφορία διεξάγεται σε κάθε εκλογικό τµήµα ενώπιον πενταµελούς εφορευτικής επιτροπής, που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, ως πρόεδρο, και τέσσερα µέλη. Τα µέλη των εφορευτικών επιτροπών, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά, κληρώνονται από το οικείο Πρωτοδικείο, µεταξύ των εγγεγραµµένων στους εκλογικούς καταλόγους εκλογέων του δήµου στον οποίο ανήκει το εκλογικό τµήµα.

Σε όποιους δήµους οι κατάλογοι είναι καταρτισµένοι κατά εκλογικά διαµερίσµατα, τα µέλη των εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται ή διορίζονται από αυτούς που είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου εκλογικού διαµερίσµατος.
Σε όλες τις περιπτώσεις, τα µέλη πρέπει να κατοικούν στο δήµο ή το εκλογικό διαµέρισµα που ανήκει το εκλογικό τµήµα, για το οποίο κληρώθηκαν. Τα µέλη των εφορευτικών επιτροπών πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δηµοτικού σχολείου και να µην έχουν υπερβεί το εξηκοστό πέµπτο (65ο ) έτος της ηλικίας τους.

Η κλήρωση ή ο διορισµός των µελών γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, δηλαδή έως την 26η Ιουνίου 2019. Τα µέλη των εφορευτικών επιτροπών ειδοποιούνται για το διορισµό τους µε φροντίδα των οικείων Εισαγγελέων Πρωτοδικών και µε απόδειξη, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2019 και οφείλουν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ανεξαρτήτως αν ειδοποιήθηκαν εγκαίρωw.
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αποφευχθεί η κλήρωση ή ο διορισµός ως µελών, προσώπων που κωλύονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, διότι: α) έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους β) δεν έχουν απολυτήριο δηµοτικού γ) δεν κατοικούν στον οικείο δήµο δ) είναι δηµόσιοι και δηµοτικοί υπάλληλοι ή έµµισθοι υπάλληλοι δηµοτικών νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων και όσοι µε αυτές τις ιδιότητες υπηρέτησαν την τελευταία τριετία προ της εκλογής ε) είναι αποστρατευθέντες
αξιωµατικοί, όργανα των σωµάτων ασφαλείας και στ) έχουν διατελέσει δήµαρχοι κατά την τελευταία τριετία.

Η 15νθήµερη προθεσµία που ορίζεται για την κλήρωση ή το διορισµό των µελών των εφορευτικών επιτροπών, δεν πρέπει να εξαντληθεί.

Διορισµός εφόρων και αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής

Οι έφοροι και οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται µε κλήρωση, σε δηµόσια συνεδρίαση, από το Α΄ Τµήµα του Αρείου Πάγου. Σηµειώνεται ότι οι συµβολαιογράφοι, οι δικηγόροι και οι ασκούµενοι δικηγόροι, µπορούν να διοριστούν ως δικαστικοί
αντιπρόσωποι τόσο στην εκλογική περιφέρεια καταγωγής τους, όσο και στην εκλογική περιφέρεια του Πρωτοδικείου, στο οποίο είναι διορισµένοι και ασκούν τα καθήκοντά τους.

Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωτών αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής σε κάποια εκλογική περιφέρεια και παραµείνουν εκλογικά τµήµατα χωρίς αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, ο οικείος έφορος µπορεί να διορίσει στα τµήµατα αυτά αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του ίδιου άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 και υπηρετούν ή βρίσκονται στην ίδια εκλογική περιφέρεια.
Η πράξη του εφόρου για το διορισµό ανακοινώνεται αµέσως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της εκλογικής περιφέρειας.
Στην ίδια αυτή περίπτωση, είναι δυνατή και η χρησιµοποίηση αντιπροσώπων ή αναπληρωτών από άλλες εκλογικές περιφέρειες, τους οποίους διαθέτει µε εντολή του ο έφορος της εκλογικής περιφέρειας, όπου διορίστηκαν, ύστερα από αίτηση
του εφόρου της περιφέρειας στην οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν. Οι µεταβολές αυτές, ανακοινώνονται αµέσως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στους οικείους Εισαγγελείς Πρωτοδικών.

Τα πρόσωπα που διορίζονται ως έφοροι και τακτικοί ή αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ειδοποιούνται από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου πέντε ηµέρες πριν από την ψηφοφορία, δηλαδή µέχρι την 1η Ιουλίου 2019 και οφείλουν να βρίσκονται στον τόπο του διορισµού τους δύο (2) ηµέρες πριν από την ψηφοφορία, δηλαδή την 4η Ιουλίου 2019.
Με την άφιξή τους, ειδοποιούν αµέσως τον Εισαγγελέα της περιφέρειάς τους και τον οικείο Περιφερειάρχη.
Ταυτόχρονα, υποχρεούνται να αναφέρουν µε το ταχύτερο µέσο στον οικείο έφορο, την άφιξη και την ανάληψη των καθηκόντων τους.
Η εφορευτική επιτροπή, αναθέτει καθήκοντα γραµµατέα, για τη σύνταξη των πρακτικών της, σε υπάλληλο δηµόσιο ή δηµοτικό ή υπάλληλο νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, που είναι υποχρεωµένος να τα εκτελέσει. Αν τούτο δεν είναι εφικτό, σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο, η εφορευτική επιτροπή αναθέτει καθήκοντα γραµµατέα σε έναν από τα τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη της ή σε έναν εκλογέα.

Στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν υπάρχει γραµµατέας της εφορευτικής επιτροπής, δεν παρακωλύεται καθόλου το έργο της, διότι ο ίδιος ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής ή ο προεδρεύων της επιτροπής µπορεί να εκτελέσει καθήκοντα γραµµατέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου