Άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους σε δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους σε δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
Την χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους των ημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών περιλαμβάνει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών με αφορμή την παράταση αναστολής λειτουργίας των σχολείων και των παιδικών σταθμών μέχρι 10 Μαΐου
Ειδικότερα όπως αναφέρεται όσον αφορά στη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού για φροντίδα των τέκνων στους εν λόγω υπαλλήλους δύναται να γίνει χρήση της προαναφερόμενης κανονικής άδειας και η χορήγησή της θα γίνεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως για τους λοιπούς υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΟΤΑ, με τον κάτωθι όμως τρόπο υπολογισμού για κάθε τέσσερις ημέρες απουσίας:

• οι τρεις ημέρες καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά τέκνο του/της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές και
• η μία ημέρα απουσίας αποτελεί μέρος της κανονικής άδειας των δέκα εργάσιμων ημερών κατ' έτος.
Εναλλακτικά, είναι δυνατή - στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους και κατ' εκτίμηση της ιδιαίτερης περίστασης από το αρμόδιο όργανο διοίκησης - η στάθμιση της δυνατότητας παροχής εκ μέρους τους αποκλειστικά εξ αποστάσεως εργασίας.
Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι με αφορμή πολλά ερωτήματα που έχουν περιέλθει αναφορικά με την απασχόληση του προσωπικού των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, αναφέρεται ότι κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας των νομικών προσώπων ή υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, λόγω των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, το προσωπικό απασχολείται σε άλλη υπηρεσία του ίδιου νομικού προσώπου με απόφαση του οικείου Προέδρου ή σε άλλη υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου αυτών, με απόφαση, κατά περίπτωση, του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη.
Ειδικότερα, κρίθηκε αναγκαίο το ανωτέρω προσωπικό να ενισχύσει τις υπηρεσίες/δομές κοινωνικής πολιτικής που στην κρίσιμη αυτή περίοδο έχουν κληθεί να παρέχουν ιδιαίτερης σημασίας υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης.
Τα ανωτέρω έτυχαν εφαρμογής και στους υπαλλήλους των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών των ΟΤΑ, η λειτουργία των οποίων έχει πλέον απαγορευθεί, βάσει της ανωτέρω αναφερόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, έως και τις 10 Μαΐου 2020.
Ως εκ τούτου, στο προσωπικό των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών των ΟΤΑ - το οποίο άλλωστε καθ' όλο το κρίσιμο αυτό χρονικό διάστημα απασχολείται σε άλλες υπηρεσίες, οι οποίες δεν διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω Πάσχα - δεν δύναται να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις των παρ. 1 του άρθρου 16 και παρ. 3 του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/Β/2017) περί διακοπών εργασίας από την Μ. Πέμπτη ως την Κυριακή του Θωμά.
Διευκρινίζεται, λοιπόν, ότι οι υπάλληλοι των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών θα συνεχίσουν να απασχολούνται στις υπηρεσίες/δομές των ΟΤΑ βάσει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ'εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Αυτό κρίνεται επιβεβλημένο εξάλλου για επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, και ειδικότερα προκειμένου να επιτευχθεί η σκοπιμότητα των ανωτέρω αναφερόμενων διατάξεων της από 11-3-2020 ΠΝΠ, που δεν είναι άλλη από την ενίσχυση νευραλγικών υπηρεσιών των ΟΤΑ που καλούνται – στο πλαίσιο αντιμετώπισης της κρίσης που έχει προκύψει - να καλύψουν την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών των πληττόμενων πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου