Ποιοι μπορούν να αλλάξουν κύριο ΚΑΔ για να μπουν στα μέτρα .

photo: Eurokinissi
Την δυνατότητα να αλλάξουν τον κύριο ΚΑΔ τους ώστε να ενταχθούν στα μέτρα ενίσχυσης και προστασίας για τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του κορονοϊου έχουν χιλιάδες επιχειρήσεις. Επίσης οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν «κούρεμα» στον ΦΠΑ του Απριλίου κατά 25%
Σύμφωνα με την ΠΝΠ που εκδόθηκε σε ΦΕΚ καθορίζονται οι προϋποθέσεις μεταβολής ΚΑΔ και συνέπειες ανακριβούς δήλωσης 1. Για τους σκοπούς εφαρμογής των κάθε είδους οικονομικών μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που αφορούν τον μήνα Απρίλιο 2020 και εφεξής, η αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020 και ανατρέχει σε χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020 και προγενέστερα, γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν έως την έναρξη ισχύος της παρούσας ως δευτερεύων ΚΑΔ στο Μητρώο του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δήλωση είναι ανακριβής, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170), επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις σωρευτικά: α) Η επιχείρηση εκπίπτει των ευεργετημάτων έκπτωσης και συμψηφισμού φορολογικών υποχρεώσεων και υποχρεούται να επιστρέψει κάθε ποσό που επωφελήθηκε από τις σχετικές διατάξεις, εντόκως από την ημέρα καταβολής του β) Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019 και πάντως όχι μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. γ) Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που έλαβε κάθε εργαζόμενος της επιχείρησης με τη μορφή αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Για τη διαδικασία του ελέγχου, την επιβολή και την αμφισβήτηση των ανωτέρω κυρώσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4174/2013. 3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.
Συμψηφισμός με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών ΦΠΑ
Στις επιχειρήσεις που πλήττονται εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προκύπτει από τις δηλώσεις α΄ τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020.
Για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση εφαρμογής είναι η εξόφληση του ΦΠΑ της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου 2020. Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.».
Τα παραπάνω αναφέρει η σχετική νέα ΠΝΠ και δίνει την ευκαιρία να μειώσουν μελλοντικά χρέη προς την εφορία έχουν οι πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρώσουν το 100% του ΦΠΑ του μηνός Μαρτίου.
Η δυνατότητα μείωσης των φορολογικών οφειλών παρέχεται στις επιχειρήσεις που έχουν ΚΑΔ οι οποίες είναι στη λίστα των πληττόμενων και οι οποίες έχουν την ευχέρεια να αναστείλουν μέχρι την 31η Αυγούστου την πληρωμή του ΦΠΑ του μηνός Απριλίου.
Όμως, το υπουργείο Οικονομικών παρέχει την ευχέρεια, στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις να πληρώσουν ολόκληρο (το 100%) τον ΦΠΑ του Απριλίου, που αναλογεί στο α΄ τρίμηνο του 2020 για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και στις συναλλαγές του Μαρτίου για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία και να εξασφαλίσουν μείωση κατά 25% (επί της δόσης του ΦΠΑ) σε μελλοντικές οφειλές προς την Εφορία.
Για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, προϋπόθεση εφαρμογής του μέτρου είναι η εξόφληση του Φ.Π.Α. της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου 2020.
Πάντως αυτό προϋποθέτει ότι η επιχείρηση έχει την αναγκαία ρευστότητα για να πληρώσει μέσα στη κρίση και στην αβεβαιότητα, το 100% του ΦΠΑ του Απριλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου