Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων


 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων –Μεσσαπίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής Zoom) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας την 8η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:00 , για την λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463 / 2006 και 3852 / 2010, όπως ισχύουν.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


ΘΕΜΑ 1ο : «Περί διάθεσης επιχορήγησης ΚΕΔΕ, για δημόσιο έργο».

ΘΕΜΑ 2ο : «Περί αύξησης ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου».

ΘΕΜΑ 3ο : «Περί έγκρισης καταβολής αποζημίωσης στους δημοτικούς συμβούλους για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4483/2017»

ΘΕΜΑ 4ο : «Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών για το έτος 2021 και εφεξής».

ΘΕΜΑ 5ο : «Περί έγκρισης 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020

ΘΕΜΑ 6ο : «Περί έγκρισης 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020

ΘΕΜΑ 7ο : «Περί έγκρισης 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020

ΘΕΜΑ 8Ο : «Περί έγκρισης τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων

3ου τριμήνου τουέτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους

2020».

ΘΕΜΑ 9Ο : «Περί αποδοχής ένταξης στο ΠΔΕ και αποδοχής

χρηματοδότησης».

ΘΕΜΑ 10ο : «Περί έγκρισης μίσθωσης ακινήτου για την μεταφορά

των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου ».

ΘΕΜΑ11ο : «Ρυθμίσεις για τα μισθώματα σχολικών κυλικείων

Δημόσιων σχολείων».

ΘΕΜΑ 12ο : «Περί επιλογής τραπεζικού ιδρύματος για την

κατάθεση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων».

ΘΕΜΑ 13ο : «Περί ορισμού οργάνου για εκτέλεση διοικητικών

πράξεων και σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου