Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στη Δράση του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020»
H Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σάς ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε η 2η Πρόσκληση (Αριθ. Πρωτ: 1470/09-07-2020) για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στη Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020», η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου www HYPERLINK "http://www.et.gr/". HYPERLINK "http://www.et.gr/"et HYPERLINK "http://www.et.gr/". HYPERLINK "http://www.et.gr/"gr, στο σύστημα Διαύγεια (ΑΔΑ: 6Ν254653ΠΓ-ΛΗ7), καθώς και στον ιστότοπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ 2014-2020 www HYPERLINK "http://www.alieia.gr/". HYPERLINK "http://www.alieia.gr/"alieia HYPERLINK "http://www.alieia.gr/". HYPERLINK "http://www.alieia.gr/"gr.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα/ εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο γέφυρας όσοι δεν έχουν την υποχρέωση εγκατάστασης VMS, και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) από 16-07-2021 και ώρα 12:00 έως 15-09-2021 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Τμήματα Αλιείας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

  • Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Φθιώτιδας: κ. Τσάμης Ευάγγελος 2231352440.

  • Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Βοιωτίας: κ. Μπουρδούκης Ανδρέας 2261350185.

  • Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Εύβοιας: κ. Σαράντης Ρέγας 2221353427, 2221353426 & 2221353945.

  • Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Φωκίδας: κ. Καστρίτη Παρασκευή 2265350540.

  • Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Ευρυτανίας: κ. Λάιος Γεώργιος 2237080248 & 2237080260.        

«Μια νέα κατηγορία σκαφών παράκτιας αλιείας εντάσσονται στα μέτρα στήριξης λόγω προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Επιδιώκουμε  να υπερασπιζόμαστε αιτήματα των Στερεοελλαδιτών, προκειμένου ο πρωτογενής τομέας να συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης για την Περιφέρειά μας», δηλώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Στερεάς Ελλάδας κ. Δημήτρης Βουρδάνος.     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου