Συνταξιοδότηση οφειλετών με ασφαλιστικά χρέη έως 30.000 ευρώ

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (1)

 "ΕΥΒΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ"

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ελ.Βενιζέλου 12 Χαλκίδα 34132  

 Τηλ: 22210 22111 / e-mail: info@oesevias.gr

                                                                                            


Σε συνέχεια του ν. 5078/2023 και ειδικότερα του άρθρου 115, στο οποίο ορίζεται η διεύρυνση του ορίου χρεών στις 30.000 ευρώ για τους οφειλέτες μη μισθωτούς του e - ΕΦΚΑ που δύνανται να συνταξιοδοτηθούν, σας παραθέτουμε τις κυριότερες διατάξεις της υπ' αριθμ. 32270/2024 σχετικής ΚΥΑ. Σε αυτήν εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις για την ένταξη στη νέα ρύθμιση και ως εκ τούτου στη δυνατότητα συνταξιοδότησης, ωστόσο η υποβολή αιτήσεων για την αξιοποίηση του ευεργετήματος της αύξησης του ανώτατου ορίου οφειλών από τις 20.000 ευρώ στις 30.000 θα καταστεί εφικτή με την ενεργοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, περίπου στις αρχές με μέσα Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Τονίζεται, πως το νέο διευρυμένο όριο οφειλών των 30.000 ευρώ περιλαμβάνει το συνολικά οφειλόμενο ποσό (ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές & οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, πρόσθετα τέλη & λοιπές επιβαρύνσεις). Ακολουθούν οι προϋποθέσεις ένταξης και λοιπές χρήσιμες διευκρινίσεις.


Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

 • Για την ένταξη στο νέο ευνοϊκότερο νομοθετικό πλαίσιο, οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 30.000€. Εντούτοις, ακόμη και για οφειλές άνω του συγκεκριμένου ορίου προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής στο νέο καθεστώς, με την εφάπαξ όμως καταβολή του υπερβάλλοντος των 30.000 ευρώ ποσού, εντός διαστήματος 2 μηνών, να είναι υποχρεωτική. 

 • Όσοι μη μισθωτοί μειώσουν τις συνολικές οφειλές τους στις 30.000 ευρώ ή έχουν εξαρχής χρέη μεταξύ  20.000 - 30.000 ευρώ και αξιοποιήσουν το νέο σχήμα, θα μπορούν να λαμβάνουν μηνιαία σύνταξη, μειωμένη όμως κατά 60%. Η συγκεκριμένη αυτόματη παρακράτηση/συμψηφισμός με χρέη, ορίζεται σε τουλάχιστον 333,3 ευρώ ανά μήνα και κρίνεται απαραίτητη για την περαιτέρω αποκλιμάκωση του χρέους στα επίπεδα των 20.000 ευρώ.

 • Εφόσον οι οφειλές μειωθούν στις 20.000€, τότε θα εφαρμόζεται το μέχρι σήμερα πλαίσιο και θα παρακρατούνται σε μηνιαία βάση κατ' ελάχιστον 50 ευρώ για διάστημα 5 ετών (60 μήνες), μέχρι την πλήρη εξόφληση/μηδενισμό της οφειλής. 

 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει  να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του ή το 62ο, εφόσον όμως έχει χρόνο ασφάλισης/ασφαλιστικό βίο (πραγματικό, πλασματικό, προαιρετικής ασφάλισης) τουλάχιστον 40 ετών. 

 • Πρέπει να έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 20 ετών ή 6.000 ημερών ασφάλισης, ανεξαρτήτως του πρώην φορέα απονομής σύνταξης.

 • Οι τραπεζικές καταθέσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν το ποσό των 12.000€. Σε αυτές λαμβάνεται υπόψη το ύψος του συνολικού ποσού καταθέσεων σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομα του οφειλέτη έναν μήνα πριν  την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, καθώς και ο μέσος όρος του τελευταίου 12μήνου. Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος συμμετέχει ως συνδικαιούχος σε τραπεζικό λογαριασμό με καταθέσεις μεγαλύτερες των 12.000 ευρώ, τότε χάνει αυτομάτως το δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Ακολουθούμενη διαδικασία

 • Η αίτηση υπαγωγής, εφόσον προηγηθεί η ενεργοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας,  επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και υποβάλλεται μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης. Στην ουσία, με αυτόν τον τρόπο ο ασφαλισμένος συναινεί στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού του απορρήτου. 

 • Κατόπιν, οι τράπεζες θα πρέπει εντός 10 ημερών να δώσουν την σχετική πληροφόρηση για το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων, προκειμένου ο e - ΕΦΚΑ να κάνει τον απαιτούμενο ασφαλιστικό έλεγχο. Εφόσον όλα είναι νόμιμα και τηρούνται οι τιθέμενες προϋποθέσεις θα εκδίδεται η συνταξιοδοτική πράξη και ο οφειλέτης θα εντάσσεται στον διακανονισμό.

 • Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, τότε ο e-ΕΦΚΑ προχωρά σε κοινοποίηση της οφειλής προς τον ασφαλισμένο και τον καλεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας να καλύψει το σύνολο της οφειλής ή έστω το ελάχιστα απαιτούμενο ποσό αυτής, ειδάλλως αποκλείεται από τη ρύθμιση.

Εκκρεμείς συντάξεις

 • Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 5078/2023 και εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση, εφόσον κατατεθούν εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη σχετική ενημέρωση του e - ΕΦΚΑ. Σε αυτή την περίπτωση, η αίτηση θεωρείται υποβληθείσα κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 115, του ν. 5078/2023 (20/12/2023) και τα οικονομικά αποτελέσματα (καταβολή σύνταξης) εκκινούν από την ημερομηνία αυτή.

 • Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μετά την έναρξη ισχύος του ν. 5078/2023 και εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση, εφόσον κατατεθούν εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη σχετική ενημέρωση του e - ΕΦΚΑ. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση θεωρείται υποβληθείσα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

 • Σε περίπτωση που η αίτηση συνταξιοδότησης έχει ήδη απορριφθεί λόγω οφειλών, απαιτείται επανυποβολή της για την υπαγωγή στις νέες διατάξεις.

Με εκτίμηση


Η Πρόεδρος


Παρασκευή Αγιοστρατίτη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου