Ξεκίνησε η έκδοση δωρεάν Ψηφιακών Υπογραφών από το Επιμελητήριο Εύβοιας


 Ξεκίνησε η έκδοση δωρεάν Ψηφιακών Υπογραφών από το Επιμελητήριο Εύβοιας μέσω της πλατφόρμας https://services.businessportal.gr του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου η επιχείρηση να δικαιούται έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής είναι :

 

•             Να είναι Μέλος του Επιμελητηρίου Εύβοιας.

•             Να είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.

•             Η νομική της μορφή να είναι Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Κάντα Κωνσταντίνα 2221086452 εσωτ. (6) η τον κο Ανάγνο Νίκο  2221086452 εσωτ. (7).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου