ΚΕΑΟ: Για ποιες οφειλές ενεργοποιούνται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης

ΚΕΑΟ: Για ποιες οφειλές ενεργοποιούνται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης
Οφειλές ύψους 316 εκ ευρώ εντάχθηκαν στο ΚΕΑΟ το τέταρτο τρίμηνο του 2019 σύμφωνα με την 4η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου. 
Ειδικότερα, στην έκθεση αναλύονται οι ενέργειες είσπραξης των οφειλών με την ενημέρωση των οφειλετών και η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Για τη διαχείριση των οφειλών εφαρμόζονται ενιαίες διαδικασίες για το σύνολο των οφειλετών.

Ενημέρωση του οφειλέτη

⤇ Στον οφειλέτη που εντάσσεται στο Κ.Ε.Α.Ο. αποστέλλεται η «Ατομική Ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών» με την οποία ενημερώνεται ότι η οφειλή του έχει μεταφερθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. και ότι αν δεν ανταποκριθεί εντός 20 ημερών με εξόφληση ή διακανονισμό θα ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης.

⤇ Για τις περιπτώσεις που οι οφειλέτες είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. (π.χ. εργοδότες που υποβάλλουν Α.Π.Δ., οφειλέτες των τ. ΦΚΑ που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών) οι προσκλήσεις και οι Ατομικές Ειδοποιήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Κ.Α. Η αποστολή των ειδοποιήσεων γίνεται και μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή (βάσει του άρθρου 33 του Ν.4321/2015, οι ειδοποιήσεις που στέλνονται με συστημένη επιστολή θεωρούνται ως κοινοποιημένες μετά την παρέλευση 15 ημερών από την αποστολή).

⤇ Από την έναρξη του Κ.Ε.Α.Ο. μέχρι το τέλος του 2019 έχουν αποσταλεί συνολικά 1.439.476 Ατομικές Ειδοποιήσεις σε οφειλέτες. Ειδικά εντός του τέταρτου τριμήνου του 2019 εστάλησαν 14.605 Ατομικές Ειδοποιήσεις.

Διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων

⤇ Εντοπισμός οφειλετών σε βάρος των οποίων μπορούν να ληφθούν μέτρα
Οι Υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο., εντοπίζουν τους οφειλέτες που δεν ανταποκρίθηκαν εντός 20 ημερών από την παραλαβή της Ατομικής Ειδοποίησης για την τακτοποίηση της οφειλής τους.

⤇ Αξιολόγηση – Δημιουργία προφίλ οφειλέτη. Πριν τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων οι οφειλέτες αξιολογούνται και δημιουργείται το προφίλ του καθενός με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του Κ.Ε.Α.Ο., τη διασύνδεση με το Μητρώο της Γ.Γ.Π.Σ., τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. κλπ. Στη συνέχεια με κριτήρια καθορίζεται ο βαθμός εισπραξιμότητας και επισφάλειας κάθε οφειλής.

Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη είναι:

- το ύψος της οφειλής: ανάλογα με το ύψος της οφειλής επιλέγεται και το κατάλληλο είδος μέτρου

- η συμπεριφορά του οφειλέτη: Αξιολογείται η στάση του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του π.χ. η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η παράλληλη καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού «έναντι» της οφειλής ενισχύουν το προφίλ της αξιοπιστίας του οφειλέτη, κάτι που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη υπέρ του οφειλέτη για όσο χρόνο διαρκεί η συμπεριφορά αυτή.

-η παλαιότητα της οφειλής: στο πλαίσιο της αξιολόγησης του οφειλέτη, εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας των οφειλών, προκειμένου να εκτιμηθεί αν οφείλονται στην οικονομική κρίση ή την εκ συστήματος αφερεγγυότητα του οφειλέτη.

Αναλυτικότερα εντός του τέταρτου τριμήνου του 2019 στο Κ.Ε.Α.Ο. εντάχθηκαν 33.231 οφειλέτες από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΕΦΚΑ Μισθωτών, 119.261 οφειλέτες από τον ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, 1.486 οφειλέτες από τον τ.ΟΑΕΕ, 4.933 οφειλέτες από το τ.ΟΓΑ, 8.259 οφειλέτες από το τ.ΕΤΑΑ, 73 οφειλέτες από το τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και 5.632 οφειλέτες από Φορείς εκτός Ε.Φ.Κ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου