Το Θέατρο Χαλκίδας (Πολιτιστικό Σωματείο) προκηρύσσει την θέση της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης για την περίοδο 2021-2022 Το Θέατρο Χαλκίδας (Πολιτιστικό Σωματείο) προκηρύσσει την θέση της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης για την περίοδο 2021-2022

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να υποβάλετε αίτηση, ακολουθήστε τη διεύθυνση: 

www.theatroxalkidas.gr/κδ2020


Η/Ο Καλλιτεχνική/ός Διευθ/α/ής δεν έχει υποχρέωση διαμονής στον τόπο εργασίας. Έχει υποχρέωση  να συμμετέχει σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. όταν συζητούνται θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων  της/του, με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά. Επίσης, έχει την υποχρέωση να παρίσταται στις  εκδηλώσεις του Θ.Χ.. Η διάρκεια της θητείας της/του Καλλιτεχνικής/ού Διευθ/ας/η είναι ενός έτους  με δυνατότητα ανανέωσης.


Η/Ο Καλλιτεχνική/ός Διευθ/α/ής έχει τα εξής καθήκοντα:

∙ Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων που έχουν να κάνουν με κάθε  είδους καλλιτεχνική δημιουργία, το οποίο και αποφασίζει.


∙ Υλοποιεί τα εγκεκριμένα καλλιτεχνικά προγράμματα του Θ.Χ

και του bio-Mechanical festival  των οποίων έχει την καλλιτεχνική ευθύνη. 


∙ Διευθύνει την Καλλιτεχνική Επιτροπή.


Απαιτούμενα προσόντα


Η/Ο Καλλιτεχνική/ός Διευθ/α/ής χρειάζεται:


∙ να είναι πρόσωπο προερχόμενο από το χώρο του θεάτρου, με

αναγνωρισμένη προσφορά και  επαγγελματική

εμπειρία


∙ να έχει επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση

καλλιτεχνικών παραγωγών ∙ να έχει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες που να

αποδεικνύονται από προηγούμενη  εμπειρία

του (παρακολούθηση σχετικών σπουδών ή σεμιναρίων ή με προϋπηρεσία σε άλλη  διοικητική θέση)


∙ να διακρίνεται από πνεύμα συνεργασίας, συνέπειας και

αποτελεσματικότητας. 


Μεσσαπίων 4, Χαλκίδα, 34100 info@theatroxalkidas.gr

www.theatroxalkidas.gr 697 216 2440


Θέατρο Χαλκίδας 


Σωματείο Πολιτισμού


Αμοιβή:


Η θέση της/του Καλλιτεχνικής/ού Διευθ/ας/η είναι

άμισθη. 


Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεάτρου Χαλκίδας

η/ο Καλλιτεχνική/ός Διευθ/α/ής δύναται να αποζημιωθεί για:


1. Σκηνοθεσία παραγωγής του Θ.Χ.


2. Καλλιτεχνική επιμέλεια φεστιβάλ του Θ.Χ. 


3. Εργαστήρια 


4. Σεμινάρια 


Σε περίπτωση μετακίνησης της/του Καλλιτεχνικής/ού

Διευθ/ας/η, άνω των 50

χιλιομέτρων (km) 

προβλέπεται αποζημίωση οδοιπορικών από το Θ.Χ.. 


Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να αποστείλουν:


1. Βιογραφικό Σημείωμα 2. Φωτοτυπία ταυτότητας


3. Υλικό από καλλιτεχνικές δραστηριότητες 


Με έναν από τους εξής τρόπους


1. Ταχυμεταφορά στην έδρα του Θ.Χ. (κατόπιν συνεννοήσεως)


2. Ψηφιακό ταχυδρομείο (e-mail) στην διεύθυνση:

info@theatroxalkidas.gr 3. Ψηφιακά μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Θ.Χ.

(www.theatroxalkidas.gr/κδ2020)


Προθεσμία υποβολής έως την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και

ώρα 24:00. 


Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν:


1. Στα τηλέφωνα: 6972162440, 6980552150, 6974993021


2. Email: info@theatroxalkidas.gr 


Με τιμή, 


Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Θεάτρου Χαλκίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου