Επέκταση παραχωρημένων χώρων σε Χερσαία Ζώνη Λιμένα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) για λόγους προστασίας από τον κορωνοϊό COVID 19 – Υποβολή αίτησης μέχρι 31.10.2022

 


Το Επιμελητήριο Ευβοίας ενημερώνει τα μέλη του που διατηρούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 130 του ν. 4964/2022 ΦΕΚ Α΄150/30.07.2022), δίνεται η δυνατότητα στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν σε λιμένες, των οποίων η διαχείριση ασκείται από φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, είτε είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε ανώνυμες εταιρείες (Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία), με αίτηση που θα υποβάλουν μέχρι τις 31.10.2022 προς τον αρμόδιο φορέα διοίκησης του λιμένα, να ζητήσουν, για λόγους προστασίας από τον κορωνοϊό, την επέκταση του παραχωρούμενου χώρου σ΄ αυτά χώρο έως και το διπλάσιο του αρχικού χώρου παραχώρησης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α’ 285) και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του ως άνω άρθρου.

Εφόσον δεν είναι δυνατή η ανωτέρω επέκταση, επιτρέπεται, με αίτηση του ενδιαφερομένου, η μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος της παραχώρησης απλής χρήσης μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%) για τους μήνες εφαρμογής του παρόντος, ήτοι  από 01/05/2022 έως 31/10/2022 κατόπιν απόφασης του αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, τηρουμένων των απαιτήσεων των Υπουργικών Αποφάσεων, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020.

Η διάταξη αυτή στοχεύει στην άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών που έχουν υποστεί οι παραχωρησιούχοι χώρων ζώνης λιμένα προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης.

Επιμελητήριο Ευβοίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου